به دلیل جذب نور توسط ترکیبات و شرط موجود در فرمولاسیون رنگ، این ترکیبات به حالت برانگیخته تبدیل می شوند و رادیکال های آزاد (الکترون) تولید می کنند. این رادیکال های آزاد با ترکیبات آلی فرار (VOC) و گازهای NOᵡ واکنش داده و آنها را از محیط حذف می کنند. بعد از این فعل و انفعال ترکیبات آلی فرار (VOC) و گازهای NOᵡ به ترکیبات بی ضرر مثل آب، کربن دی اکسید و غیره تبدیل می شوند.

_

رنگ خود را انتخاب کنید!

_